Polityka prywatności

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

 1. Administratorem Pani/Pana (lub dziecka pozostającego pod Pani/Pana opieką)  danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy PlessWave (zwany dalej Klubem), z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1, nr NIP 6381811789.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Klub w celu realizacji zadań statutowych:
  1. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. organizacji kursów i szkoleń,
  3. dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
  4. marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Klubu polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f) RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Klubie w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Klub tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Klubu do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Klubie lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Klub.