Regulamin zajęć w czasie pandemii COVID – 19

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH UKS PLESSWAVE – W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ COVID-19

Celem zapewnienia bezpieczeństwa, podczas zajęć sportowych prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy PlessWave, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-COV-2 wprowadza się do odwołania poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”):

1. Instruktor zajęć ustala podział uczestników na grupy zajęciowe, uwzględniając w miarę możliwości preferencje opiekunów uczestników oraz ich dostępność godzinową wynikającą z obowiązków szkolnych i pozaszkolnych uczestników.

2. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną. Zatajenie takiej informacji może skutkować koniecznością zawiadomienia służb epidemiologicznych.

3. Zabrania się udziału w zajęciach w przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem.

4. Do zajęć dopuszcza się wyłącznie osoby, które potwierdziły fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. O możliwości wzięcia przez uczestnika udziału w zajęciach decyduje każdorazowo wyłącznie instruktor. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor ocenia czy każdy z uczestników posiada środki ochrony osobistej, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu, a także, że nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne, o których mowa w punktach 2. i 3. Regulaminu, w tym w razie potrzeby może przeprowadzić pomiar temperatury ciała uczestnika  termometrem bezdotykowym; dopuszcza się temperaturę ciała poniżej 37,3oC.

6. Uczestnicy mają obowiązek posiadania własnych środków ochronny osobistej w postaci maseczek ochronnych lub innych zasłaniających usta i nos.

7. Podczas zajęć uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania wzmożonych środków higienicznych takich jak: dokładne mycie i dezynfekcję rąk lub noszenie rękawiczek oraz zasłanianie ust oraz nosa.

8. Odstęp czasowy pomiędzy zajęciami grup nie może być krótszy niż 15 (piętnaście) minut. Uczestnicy mają obowiązek zachowania od siebie odstępu co najmniej 2 (dwóch) metrów podczas przebywania na ośrodku.

9. Na ośrodku, na którym odbywają się zajęcia, mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć, instruktorzy oraz pracownicy ośrodka. Ilość uczestników oraz instruktorów określają odrębne przepisy prawa (na dzień 20.05.2020 – 14 uczestników + 2 instruktorów). Rodzice uczestników lub inne osoby postronne nie mogą przebywać na ośrodku w czasie zajęć.

10. Przygotowywanie sprzętu do zajęć odbywa się z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

11. Zejście i wejście uczestników na wodę odbywa się z zachowanie 2-metrowych odstępów, z tym, że może zostać przez instruktora wyznaczona osoba do asysty przy tych czynnościach, a związanych z koniecznością np. podania wózka/przyczepy na łódkę. Procedurę zejścia-wejścia każdorazowo przedstawia instruktor.

12. Bezwzględnie zabrania się gromadzenia bez zachowania wymaganego odstępu co najmniej 2 (dwóch) metrów. Zakaz ten dotyczy również przerw na odpoczynek czy spożywanie posiłków.

13. Podczas zajęć na wodzie, na jednej łodzi może przebywać nie więcej osób niż zezwalają jej dokumenty konstrukcyjne. Podczas przebywania na łodzi nie obowiązuje przepis zachowania 2 metrów odstępu.

13. Niezastosowanie się do założeń Regulaminu skutkować będzie usunięciem uczestnika z zajęć.

14. Zastrzega się możliwość wprowadzania odstępstw od niniejszego Regulaminu wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników oraz innych uczestników.